Menu Zavrieť

Riešenie pre holdingové skupiny a finančné, developerské a facility management spoločnosti

Komplexné riešenie pre ekonomiku, procesy, obchod a reporting. 

Holdingové skupiny sa vyznačujú zložitou vlastníckou a organizačnou štruktúrou. Veľmi často ide o skupiny finančných, projektových, developerských spoločností či facility management spoločností. Vyznačujú sa častými zmenami v holdingovej a organizačnej štruktúre spôsobenými predajom alebo kúpou spoločností, ich rozdelením alebo zlúčením, oddelením majetku na predaj, vytvorením nových spoločností atď. 

Tieto typy spoločností kladú osobitný dôraz na konzistentné a porovnateľné vykazovanie v rámci holdingu bez potreby zložitého agregovania údajov z rôznych spoločností na porovnateľnom základe.

 

Základné požiadavky na systém ERP pre tieto typy spoločností sú: 

Zjednotená správa kmeňových údajov a ich použiteľnosť v rámci celého podniku

Jednotné toky dokladov, schvaľovacie procesy, účtovné postupy a postupy vykazovania

Jednoduché nastavenie nových ekonomických subjektov v systéme ERP

Používanie informačného systému v medzinárodnom prostredí vrátane príslušnej národnej legislatívy

Realizácia transformácie majetku

Flexibilný reporting, ktorý poskytuje informácie o evidovaných údajoch za jednotlivé organizačné jednotky, právnické osoby, skupiny firiem vo vlastníctve

Víziou našej spoločnosti je stať sa nesporným lídrom v oblasti udržateľných nehnuteľností a hnacou silou pozitívneho a zodpovedného mestského rozvoja.

Počas našej cesty rastu sme sa orientovali na moderné technológie v cloude Microsoftu. Mnohé sme si vedeli navrhnúť na tejto platforme sami, dospeli sme však do bodu, keď sme sa rozhodli rozšíriť platformu Microsoft 365 o náhradu obyčajného „krabicového“ účtovníctva, o niečo komplexnejšie, čo by bolo schopné pokryť naše požiadavky a čo by bolo integrované s platformou Microsoftu. Vybrali sme si podnikový informačný systém Microsoft Dynamics 365 Business Central Online a za implementátora renomovanú spoločnosť Seyfor s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v oblasti implementácie a lokalizácie tohto riešenia. A sme radi – nielen systém, ale aj konzultanti spoločnosti Seyfor nám pomáhajú dotvoriť celý náš informačný systém tak, aby nám pomáhal v uskutočňovaní našej vízie a podporoval našu cestu rastu.


Matej Šestina
Head of Innovations, Corwin SK

Počas našej cesty rastu sme sa orientovali na moderné technológie v cloude Microsoftu. Mnohé sme si vedeli navrhnúť na tejto platforme sami, dospeli sme však do bodu, keď sme sa rozhodli rozšíriť platformu Microsoft 365 o náhradu obyčajného „krabicového“ účtovníctva, o niečo komplexnejšie, čo by bolo schopné pokryť naše požiadavky a čo by bolo integrované s platformou Microsoftu. Vybrali sme si podnikový informačný systém Microsoft Dynamics 365 Business Central Online a za implementátora renomovanú spoločnosť Seyfor s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v oblasti implementácie a lokalizácie tohto riešenia. A sme radi – nielen systém, ale aj konzultanti spoločnosti Seyfor nám pomáhajú dotvoriť celý náš informačný systém tak, aby nám pomáhal v uskutočňovaní našej vízie a podporoval našu cestu rastu.


Matej Šestina
Head of Innovations, Corwin SK

Ekonomika

Ekonomický informačný systém Microsoft Dynamics 365 ponúka komplexný nástroj na evidenciu a správu informácií a umožňuje komplexné finančné účtovníctvo. Základné funkcie ekonomického informačného systému Microsoft Dynamics: 

 • Vedenie finančného účtovníctva pre veľký počet organizácií s centrálnou správou kmeňových údajov. Často ide o stovky spoločností.  
 • Možnosť rozdelenia účtovných jednotiek na jednotlivé organizačné celky vrátane komplexného riešenia prístupových práv na jednotlivé úrovne organizácie.  
 • Evidencia a správa rozpočtov v členení na jednotlivé organizačné jednotky podľa požadovanej štruktúry rozpočtu, prepojenie finančného účtovníctva s rozpočtovníctvom, kontrola disponibility rozpočtu, evidencia zmien rozpočtu na jednotlivých úrovniach organizácie, analýza čerpania rozpočtu.  
 • Riadenie hotovostných a bezhotovostných finančných tokov prostredníctvom správy pokladníc, návrhov na úhradu, platobných poukazov a prepojenia s elektronickým bankovníctvom.  
 • Riadenie úverov a riadenie úverov v rámci spoločností skupiny a v rámci projektov. Riadenie cash flow.  
 • Riadenie fakturácie medzi spoločnosťami s ohľadom na konsolidáciu v rámci skupiny.  
 • Evidencia všetkých druhov dlhodobého majetku vrátane prenajatého, lízovaného alebo majetku v operatívnom vlastníctve, evidencia všetkých druhov pohybov majetku vrátane odpisov. 

Ekonomický informačný systém Microsoft Dynamics 365 ponúka komplexný nástroj na evidenciu a správu informácií a umožňuje komplexné finančné účtovníctvo. Základné funkcie ekonomického informačného systému Microsoft Dynamics: 

 • Vedenie finančného účtovníctva pre veľký počet organizácií s centrálnou správou kmeňových údajov. Často ide o stovky spoločností.  
 • Možnosť rozdelenia účtovných jednotiek na jednotlivé organizačné celky vrátane komplexného riešenia prístupových práv na jednotlivé úrovne organizácie.  
 • Evidencia a správa rozpočtov v členení na jednotlivé organizačné jednotky podľa požadovanej štruktúry rozpočtu, prepojenie finančného účtovníctva s rozpočtovníctvom, kontrola disponibility rozpočtu, evidencia zmien rozpočtu na jednotlivých úrovniach organizácie, analýza čerpania rozpočtu.  
 • Riadenie hotovostných a bezhotovostných finančných tokov prostredníctvom správy pokladníc, návrhov na úhradu, platobných poukazov a prepojenia s elektronickým bankovníctvom.  
 • Riadenie úverov a riadenie úverov v rámci spoločností skupiny a v rámci projektov. Riadenie cash flow.  
 • Riadenie fakturácie medzi spoločnosťami s ohľadom na konsolidáciu v rámci skupiny.  
 • Evidencia všetkých druhov dlhodobého majetku vrátane prenajatého, lízovaného alebo majetku v operatívnom vlastníctve, evidencia všetkých druhov pohybov majetku vrátane odpisov. 

Projekty a ich správa

Agenda pokrýva potreby developerskej spoločnosti od vzniku projektu cez jeho realizáciu až po ukončenie projektu buď jeho predajom, alebo pokračovaním vo forme správy a prenájmu nehnuteľností. 

Projekt poskytuje: 

 • Zostavenie rozpočtu projektu v požadovanej viacúrovňovej štruktúre a s požadovanou úrovňou rozpočtových položiek podľa druhov príjmov a výdavkov a s rozdelením na definované časové obdobia.
 • Zmeny rozpočtu vo forme schvaľovanej zmeny rozpočtu.
 • Monitorovanie plnenia rozpočtu, kontrola disponibility rozpočtu projektu a monitorovanie peňažných tokov.
 • Sledovanie včasného plnenia rozpočtu a míľnikov projektu.
 • Správa zmlúv a príslušnej projektovej dokumentácie.
 • Riadenie nákupných procesov - elektronické schvaľovanie objednávok a faktúr vrátane kontroly dostupnosti rozpočtu.

Agenda pokrýva potreby developerskej spoločnosti od vzniku projektu cez jeho realizáciu až po ukončenie projektu buď jeho predajom, alebo pokračovaním vo forme správy a prenájmu nehnuteľností. 

Projekt poskytuje: 

 • Zostavenie rozpočtu projektu v požadovanej viacúrovňovej štruktúre a s požadovanou úrovňou rozpočtových položiek podľa druhov príjmov a výdavkov a s rozdelením na definované časové obdobia.
 • Zmeny rozpočtu vo forme schvaľovanej zmeny rozpočtu.
 • Monitorovanie plnenia rozpočtu, kontrola disponibility rozpočtu projektu a monitorovanie peňažných tokov.
 • Sledovanie včasného plnenia rozpočtu a míľnikov projektu.
 • Správa zmlúv a príslušnej projektovej dokumentácie.
 • Riadenie nákupných procesov - elektronické schvaľovanie objednávok a faktúr vrátane kontroly dostupnosti rozpočtu.

Podpora obchodných procesov

Predajné a predpredajné činnosti sa zvyčajne spravujú v module CRM. Tu sa vedie evidencia potenciálnych zákazníkov, zákazníkov a následných procesov ponúk vrátane evidencie dokumentov a zmlúv. Procesy predaja sú integrované s agendou riadenia projektov. Používateľ má k dispozícii rôzne obchodné funkcie riešenia, napr.: 

 • Správa bytových jednotiek a plán vyúčtovania jednotiek (splátkový kalendár, zálohové faktúry, vyúčtovanie), vyúčtovanie predaja. 
 • Správa obchodných jednotiek – poplatky, nájomné, efektívne nájomné, pravidelné vyúčtovanie, indexácia cien, vyúčtovanie nájomného. 
 • Schválenie ponukovej ceny uchádzača pre komerčné jednotky (nájomné zmluvy). 
 • Správa zmlúv.

Predajné a predpredajné činnosti sa zvyčajne spravujú v module CRM. Tu sa vedie evidencia potenciálnych zákazníkov, zákazníkov a následných procesov ponúk vrátane evidencie dokumentov a zmlúv. Procesy predaja sú integrované s agendou riadenia projektov. Používateľ má k dispozícii rôzne obchodné funkcie riešenia, napr.: 

 • Správa bytových jednotiek a plán vyúčtovania jednotiek (splátkový kalendár, zálohové faktúry, vyúčtovanie), vyúčtovanie predaja. 
 • Správa obchodných jednotiek – poplatky, nájomné, efektívne nájomné, pravidelné vyúčtovanie, indexácia cien, vyúčtovanie nájomného. 
 • Schválenie ponukovej ceny uchádzača pre komerčné jednotky (nájomné zmluvy). 
 • Správa zmlúv.

Reporting

Reporting zohráva dôležitú úlohu v riešeniach pre developerov. Poskytuje potrebné pohľady na údaje z mnohých strán a je dôležitým nástrojom na riadenie jednotlivých projektov aj celej organizácie alebo skupiny organizácií.  Na reporting sa využívajú nástroje obsiahnuté v jednotlivých produktoch celého systému, ktoré sú doplnené o reporty pomocou PowerBI.

Reporting zohráva dôležitú úlohu v riešeniach pre developerov. Poskytuje potrebné pohľady na údaje z mnohých strán a je dôležitým nástrojom na riadenie jednotlivých projektov aj celej organizácie alebo skupiny organizácií.  Na reporting sa využívajú nástroje obsiahnuté v jednotlivých produktoch celého systému, ktoré sú doplnené o reporty pomocou PowerBI.

Alto Real Estate implementovalo nový ERP v rekordne krátkom čase

Alto Real Estate stálo pred náročným, ambicióznym a nutným rozhodnutím, ktoré viedlo k výberu a implementácii nového podnikového informačného systému v pomerne krátkom čase. Za menej ako pol roka sme potrebovali mať funkčný systém pre niekoľko spoločností, čo je typické pre podnikanie v developerskom segmente. Po náročnom výbere sme sa rozhodli pre Dynamics 365 Business Central a implementátora – spoločnosť Seyfor na Slovensku. Okrem slovenskej lokalizácie nám Seyfor pomohol s organizáciou projektu, poskytol nám spoľahlivé konzultačné a implementačné služby. V rámci implementácie nám odporúčal aj interné opatrenia smerujúce k úspešnosti implementácie. Implementáciu sme zvládli vďaka našej snahe, ale aj vďaka podpore profesionálov zo Seyforu. Dodané riešenie nám poskytuje všetky potrebné funkcionality a postupne ho rozvíjame ďalej. 


Juraj Študrík
CFO, Alto Real Estate

Alto Real Estate stálo pred náročným, ambicióznym a nutným rozhodnutím, ktoré viedlo k výberu a implementácii nového podnikového informačného systému v pomerne krátkom čase. Za menej ako pol roka sme potrebovali mať funkčný systém pre niekoľko spoločností, čo je typické pre podnikanie v developerskom segmente. Po náročnom výbere sme sa rozhodli pre Dynamics 365 Business Central a implementátora – spoločnosť Seyfor na Slovensku. Okrem slovenskej lokalizácie nám Seyfor pomohol s organizáciou projektu, poskytol nám spoľahlivé konzultačné a implementačné služby. V rámci implementácie nám odporúčal aj interné opatrenia smerujúce k úspešnosti implementácie. Implementáciu sme zvládli vďaka našej snahe, ale aj vďaka podpore profesionálov zo Seyforu. Dodané riešenie nám poskytuje všetky potrebné funkcionality a postupne ho rozvíjame ďalej. 


Juraj Študrík
CFO, Alto Real Estate

Súvisiace produkty

Dynamics 365 Business Central

Komplexné a pokročilé riešenie s rýchlou implementáciou. Pomôže so všetkým, čo väčšia spoločnosť potrebuje na uľahčenie svojej digitálnej transformácie. Využívať môžete funkcie umelej inteligencie a natívnu integráciu s rozsiahlymi nástrojmi spoločnosti Microsoft.

Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

Robustný ERP systém pre spoločnosti s náročnými finančnými procesmi alebo veľmi pokročilými výrobnými a logickými procesmi. Automatizujte svoje finančné operácie, poskytujte prehľady v reálnom čase a inteligentne predpovedajte budúcnosť.

Dynamics 365 Sales

Zrýchlite svoj predajný proces pomocou vlajkovej lode CRM od spoločnosti Microsoft, jedného z najpoužívanejších a najobľúbenejších CRM systémov na svete.

Dynamics 365 Project Operations

Urýchlite a zvýšte efektivitu svojich projektov s Project Operations – táto moderná aplikácia zjednocuje projektové riadenie, riadenie finančných tímov a správu zdrojov i predajov do jedného prehľadného rozhrania.

Power Apps na mieru

Vďaka modernej low-code Power Platforme dokážeme za zlomok nákladov oproti klasickému kódovaniu zvládnuť akýkoľvek projekt podľa prianí našich zákazníkov. Táto platforma dobýva svet svojou jednoduchosťou, nízkými nákladmi na vývoj a licencie a samozrejme customizáciou riešení pre firmy všetkých veľkostí.

CROMA Sales

Zvýšte prehľadnosť svojich obchodných procesov pomocou otvorenej a flexibilnej aplikácie, ktorú nasadíme v priebehu niekoľkých minút. S CRM softvérom Croma Sales CRM máte pod kontrolou správu, overovanie a vykazovanie predajných kontaktov, spoločností a ich pobočiek na jednom mieste. Aplikácia je postavená na platforme Microsoft Power Platform a je odľahčenou alternatívou k Microsoft Dynamics 365 Sales.

CROMA HR

 Jednoduchý a zrozumiteľný nástroj pre personalistov, ktorý pokrýva všetky dôležité oblasti personálneho oddelenia. CROMA HR ponúka riešenie správy zmlúv zamestnancov a externistov, školení, lekárskych prehliadok, dochádzky a veľa ďalších funkcií. Aplikácia je založená na platforme Microsoft Power Platform a je odľahčenou alternatívou Microsoft Dynamics 365 Human Resources.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás

Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom obchodnej komunikácie na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
Viac informácií o ochrane údajov a vašich právach nájdete tu.