Menu Zavrieť

Globálny softvér, lokálne riešenie: Ako Seyfor prispôsobuje Microsoft Dynamics 365?

 • 28.3.2024
 • 3 minúty čítania

dnešnom prepojenom svete je nevyhnutné, aby podniky efektívne komunikovali naprieč rôznymi trhmikultúrami. To si vyžaduje nielen prekonanie jazykových bariér, ale aj pochopenieprispôsobenie sa miestnym zákonom, predpisom a obchodným postupom. Existencia lokalizovaného informačného systému tomu výrazne napomáha. Aké lokalizačné riešeniaSeyforsúčasnostidispozícii pre Microsoft Dynamics 365?

Čo znamená lokalizácia informačného systému?  

Lokalizácia informačného systému predstavuje kľúčový proces, ktorého cieľom je sprístupniť softvér používateľom v rôznych krajinách alebo regiónoch tak, aby čo najlepšie vyhovoval ich špecifickým potrebám a požiadavkám.   

Tento proces sa neobmedzuje len na povrchné úpravy, ako je preklad textov do miestneho jazyka. V skutočnosti ide o oveľa hlbšie a komplexnejšie prispôsobenie, ktoré rozširuje tabuľky, stránky a funkcie softvéru tak, aby dokonale zapadali do miestneho podnikateľského a legislatívneho prostredia.  

Lokalizácia informačného systému spočíva v komplexnom prispôsobení softvéru, ktoré zahŕňa:  

 • Preklad textov: Preklad celého textového obsahu softvéru do miestneho jazyka, aby bol pre používateľa zrozumiteľný. 
 • Úpravy funkcionalít: Zmeny funkcií softvéru, ktoré zodpovedajú špecifikám a požiadavkám trhu. 
 • Zohľadnenie zákonov a regulácií: Prispôsobenie softvéru na miestny legislatívny a regulačný rámec, aby bol v súlade s právnymi normami. 
 • Prispôsobenie mien: Implementácia miestnych mien a úprava systémov tak, aby s nimi správne pracovali, vrátane konverzných kurzov. 
 • Formáty dátumu a času: Nastavenie softvéru na používanie miestnych formátov dátumu a času, aby zodpovedali kultúrnym a regionálnym zvyklostiam. 
 • Adaptácia na obchodné zvyklosti: Úprava softvéru tak, aby odrážal špecifické obchodné postupy, etiketu a očakávania v danom regióne. 

6 dôvodov, prečo mať lokalizovaný informačný systém  

Mať lokalizovaný informačný systém prináša podnikom rad výhod, ktoré sa dotýkajú rôznych aspektov ich činnosti:  

 1. Zlepšenie komunikácie s lokálnymi zákazníkmi a partnermi: Prispôsobenie jazyka a terminológie softvéru miestnym zvyklostiam uľahčuje porozumenie a zvyšuje efektívnosť komunikácie. 
 2. Dodržovanie miestnych právnych a regulačných požiadaviek: Lokalizácia zahŕňa prispôsobenie sa špecifickým právnym normám a regulačným rámcom, čím sa minimalizuje riziko súdnych sporov a sankcií. 
 3. Zníženie rizika nedorozumení a chýb: Používanie softvéru v miestnom jazyku a s prispôsobenými funkciami znižuje možnosť chýb spôsobených jazykovou bariérou alebo nepochopením funkcií. 
 4. Zvýšenie spokojnosti používateľov: Softvér, ktorý "hovorí" jazykom používateľa a rešpektuje miestne zvyklosti, je intuitívnejší a pohodlnejší na používanie, čo vedie k väčšej spokojnosti používateľov. 
 5. Lepšia adaptabilita na trhu: Podniky s lokalizovanými systémami sú vnímané ako citlivejšie na potreby a preferencie miestneho trhu, čo môže zlepšiť ich konkurenčnú pozíciu. 
 6. Uľahčenie expanzie na nové trhy: Lokalizácia softvéru môže byť prvým krokom k expanzii na nové trhy, pretože uľahčuje jeho pochopenie a prispôsobenie miestnym podmienkam. 

Ktoré lokalizácie implementuje Seyfor?  

Seyfor implementuje rad lokalizácií pre rôzne informačné systémy, aby zaistil, že podniky môžu plne využívať svoje softvérové riešenie v súlade s miestnymi právnymi normami a obchodnými zvyklosťami. O ktoré lokalizácie sa jedná v prípade riešenia Microsoft Dynamics 365? 

1. Microsoft Dynamics 365 Business Central 

Jedná sa o komplexný ERP systém, ktorý umožňuje stredne veľkým až veľkým podnikom centralizovať obchodné procesy, od financií a operácií po dodávateľský reťazec a správu zákazníckych vzťahov. Viac o Microsoft Dynamics 365 Business Central. 

Lokalizácia pre Českú aj Slovenskú republiku 

Seyfor poskytuje lokalizácie pre Microsoft Dynamics 365 Business Central špeciálne pre Českú a Slovenskú republiku. Tieto lokalizačné balíčky zahŕňajú prispôsobenie legislatívnym požiadavkám, ako sú miestne daňové predpisy a finančné výkazníctvo, čo umožňuje podnikom v týchto krajinách plne využiť možnosti, ktoré Microsoft Dynamics 365 Business Central ponúka. 

2. Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management 

Jedná sa o riešenie navrhnuté pre veľké podniky, ktoré potrebujú pokročilé funkcie pre finančné riadenie a optimalizáciu dodávateľského reťazca. Tento systém ponúka podrobné analýzy, pokročilé prognózovanie a automatizáciu procesov, čo podnikom umožňuje zefektívniť svoje operácie a zvýšiť produktivitu. Viac o Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management. 

Lokalizácia pre Českú aj Slovenskú republiku 

Rovnako ako u Business Central, Seyfor ponúka lokalizačné balíčky pre Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management (D365 F&SCM), ktoré sú špeciálne navrhnuté pre potreby podnikov v Českej a Slovenskej republike. Tieto lokalizácie umožňujú podnikom zjednodušiť dodržiavanie miestnych finančných a operatívnych regulácií. 

Majte aj vy svoj systém lokalizovaný 

Význam lokalizácie informačných systémov v dnešnej globalizovanej ekonomike nemožno podceňovať. Lokalizácie, ako sú tie, ktoré ponúka Seyfor pre Micorosft Dynamics 365 Business Central (D365 BC) a Finance & Supply Chain Management (D365 F&SCM), pomáhajú podnikom v Českej a Slovenskej republike dosiahnuť lepšiu efektivitu, produktivitu a súlad s miestnymi právnymi predpismi. Investícia do lokalizácie vášho informačného systému je kľúčovým krokom k úspechu na miestnom i medzinárodnom trhu. 

Chcem sa dozvedieť viac

Podobné
články